[QA] ระยะเวลาในการเปลี่ยนสกินเเคร์

image-ระยะเวลาในการเปลี่ยนสกินเเคร์
สอบถามว่าเวลาเพื่อนๆ เปลี่ยสกินแคร์ เปลี่ยนทีละชิ้น หรือยกเซทคะ แล้วเมื่อไหร่ถึงเปลี่ยน